Logopedie

Logopedie is zorg bij communicatie- en slikstoornissen. Logopedie kan bij verschillende gebieden voorkomen:

 • Spraak
 • Taal
 • Gehoor
 • Stem
 • Slikken

Indien iemand problemen heeft op één van deze gebieden, kan hij/zij een logopedist inschakelen.
Een logopedist zal onderzoeken en behandelingen uitvoeren om deze stoornissen te verhelpen of zo snel mogelijk te verminderen.

Met problemen op één van deze gebieden, kunt u naar Logopediepraktijk Gelderland te Apeldoorn komen. Wij helpen u graag om van deze klacht(en) af te komen.

Naast problemen op deze gebieden is de logopedist van Logopediepraktijk Gelderland gespecialiseerd in problemen met afwijkend mondgewoonten. Hieronder staat binnenkort ook een stukje over deze afwijkende mondgewoonten.

Spraak
Spraak

Een spraakstoornis uit zich in het onduidelijk spreken of het niet goed uit kunnen spreken van bepaalde klanken. Om hierbij te helpen en om de spraak verstaanbaar te maken, kan iemand naar een logopedist.

De logopedist doet dan oefeningen voor de uitspraak, waardoor iemand een klank op een goede manier leert uitspreken.

Een spraakstoornis kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Bij kinderen komt het vooral voor dat de spraak achter loopt, dat een kind een bepaalde klank niet of niet goed kan uitspreken en bij volwassenen kan het voorkomen dat iemand onduidelijk (bijvoorbeeld binnensmonds) spreekt of dat iemand een spraakstoornis krijgt als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel.

Kenmerken spraakstoornis:

 • Slordige articulatie (spreekt snel, waardoor het onverstaanbaar wordt)
 • Onduidelijke articulatie (spreekt vaak binnensmonds. Dit kan zich uiten in weinig lipronding en weinig beweging in de mond bij spreken)
 • Onjuiste articulatie (kan een bepaalde letter niet goed uitspreken)
 • Lucht verliezen tijdens spreken
 • Spreekt langzaam
Taal

Er bestaan verschillende vormen van logopedische taalproblemen. Zo kan er een taalstoornis ontstaan als gevolg van afasie, dyslexie, dementie en een taalontwikkelingsstoornis. 
De meeste taalstoornissen zijn te herkennen doordat iemand zich niet duidelijk kan uiten naar de omgeving of doordat iemand een verkeerde zinsbouw heeft. Daarnaast kan het ook voorkomen dat iemand van de hak op de tak een verhaal vertelt.

Een veelvoorkomend logopedisch probleem bij kinderen zijn problemen in de taalontwikkeling. Maar wat is nou een normale taalontwikkeling? Hieronder staat een overzicht van de normaal verlopende taalontwikkeling (Goorhuis-Brouwer, 2007). Indien dit bij uw kind afwijkt, is het raadzaam om contact op te nemen met een logopedist.

Leeftijd                                 

 Minimum spreeknormen

12-18 maanden              

Begrijpt opdrachtjes met twee woorden

                                      

Kan één of meer lichaamsdelen aanwijzen

                                      

Veel en gevarieerd brabbelen met af en toe een herkenbaar woord

18-24 maanden                 

5 - 10 woordjes

2;0 - 2;6 jaar                    

Begrijpt zinnetjes met drie woorden

                                     

Tweewoorduitingen; woordopbouw nog onvolledig

2;6 - 3;0 jaar                   

Driewoorduitingen; woordopbouw nog onvolledig

3;0 - 3;6 jaar                   

Drie tot vijfwoorduitingen

                                     

Ongeveer de helft is verstaanbaar

3;6 - 4;0 jaar                   

Vertelt spontaan wel eens een verhaaltje

                                     

50-75% verstaanbaar

4;0 - 5;6 jaar                    

Kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes

                                     

Enkelvoudige zinnen; problemen met meervoudsvormen en vervoegingen

                                     

75-90% verstaanbaar

> 5;6 jaar                        

Goed gevormde, ook samengestelde zinnen

                                     

Goed verstaanbaar

                                     

Concreet taalgebruik


Bron: Goorhuis-Brouwer. (2007). Gereviseerde minimum spreeknormen (g-ms). Van Horen Zeggen, 14-17.

Kenmerken taalstoornis:

 • Woordvindingsproblemen (Heeft moeite met een woord verzinnen. Praat vaak omschrijvend, bijvoorbeeld ‘waarin je woont’ i.p.v. ‘huis’)
 • Moeite met verwerken van informatie
 • Moeite met begrijpen complexe berichten
 • Fonologische fouten (zegt 'poter' in plaats van 'boter')
 • Maakt fouten in de zinsbouw
 • Springt van de hak op de tak
Taal
Gehoor
Gehoor

Ook met gehoorproblemen kunt u naar een logopedist. Hierbij kan een logopedist ondersteuning bieden aan iemand met slechthorendheid en zijn/haar omgeving. Ook kan een logopedist helpen met het zoeken van passende ondersteunende communicatie. Ondersteunende communicatie zijn hulpmiddelen bij het spreken of horen. Denk hier bijvoorbeeld aan een spraakcomputer of een aanwijsboek met platen.

Daarnaast kan een logopedist ook helpen met gebaren, om ervoor te zorgen dat iemand met gehoorproblemen zich duidelijk kan maken aan de omgeving.

Kenmerken gehoorstoornis:

 • Moeite met detecteren van geluiden (merkt het geluid niet op)
 • Moeite met herkennen en scheiden van geluiden
 • Moeite met verstaan van spraak
 • Moeite met lokaliseren van geluiden
Stem

Er zijn verschillende soorten stemproblemen. Iemand kan hees zijn of pijn hebben in de keel. Daarnaast kan iemand snel vermoeid zijn bij spreken of niet genoeg adem hebben om te spreken.

Bij stemproblemen kan iemand ook terechtkomen bij een logopedist. De logopedist kan in deze gevallen helpen met de stem op een goede manier gebruiken of met stemhygiëne (verminderen of vermijden van factoren die een negatieve invloed op de stem hebben).

Daarnaast kan iemand ook naar een logopedist komen om goed te presenteren, waarbij hij/zij leert om zijn/haar stem op een goede manier te gebruiken.

Kenmerken stemstoornis:

 • Ruwheid in stem
 • Schorheid
 • Plotse veranderingen in toonhoogte
 • Veel lucht bij spreken
 • Weinig kracht bij spreken
 • Gespannenheid bij spreken
Stem
Slikken
Slikken

Een ander logopedisch gebied is het slikken. Hierbij wordt voornamelijk het eten en drinken verstaan.

Een slikstoornis kan ontstaan doordat de spieren waarmee iemand moet slikken, niet goed aangestuurd worden. Hierdoor kan iemand zich regelmatig verslikken, eten en drinken weer ophoesten of het eten niet wegkrijgen.

Ook hierbij is het raadzaam om naar een logopedist te gaan, omdat deze helpt in de ondersteuning van het correct slikken. Een logopedist oefent samen met de cliënt het slikken op een goede manier, waardoor het eten en drinken makkelijker wordt.

Kenmerken slikstoornis:

 • Onvermogen voedsel te herkennen
 • Problemen met plaatsen van voedsel in de mond
 • Verliezen van speeksel of voedsel uit de mond
 • Veelvuldig hoesten aan het eind van een maaltijd
 • Hoesten voorafgaand, tijdens of na de slikbeweging
 • Terugkerende longontsteking
 • Gewichtsverlies
 • Borrelige stemkwaliteit (klinkt alsof er bubbels in de keel zitten)
 • Moeite met slikken aan het eind van de maaltijd
Copyright 2023 Logopediepraktijk Gelderland
Website realisatie: Pulsius